Vedtægter

Vedtægter for Ballerup Rideklub

(med ændring af § 10, stk. 3 den 1.12.1989, af § 8 & 11 den 8.2.1996, af § 4, stk. 3, § 5, stk. 2, § 7, stk. 2, § 7 stk. 3, § 8, stk. 3 & § 12 den 27.2.1998, af § 4, stk. 4 & 5 den 26.2.1999, af §§ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 og 14 den 23.2.2001, af §§ 2 og 10 den 28.2.2002, af §§ 8 og 11 den 19.2.2004, af §§ 8 og 8;2 den 28.2.2007, af §§ 8 og 11 den 27.2.2008, af §§ 8 og 11 den 25.2.2009, af §§ 8 den 25.2.2010, af § 4, 5, 8, 9, 11, 12 den 28.2.2011, af § 8, 14 den 28.3.2012)

 

1.

Klubbens navn er Ballerup Rideklub (forkortet BAL) med hjemsted på Kildesvinget 16, 2750 Ballerup

2.

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke ridesporten. Med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til ridesporten og oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet Ballerup Rideklub

3.

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er for­pligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement(er) og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund(s) fastsatte voldgiftsbestemmelser.

4.

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer.

Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrel­sen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8..

Passive medlemmer kan kun optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages på klubbens kontor. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

4a.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue/egenkapital.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ingen medlemmer eller bestyrelsen kan påtage sig personlig kaution for foreningens forpligtelser.

6a.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang – dog max. 2 måneder – til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrel­sesmedlemmer stemmer for karantæ­nen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra BAL er inhabil.

6b.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

6c.

I det af paragraf 6b omhandlede tilfælde kan af generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

7.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for eet år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive samt passive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar og 1. juli.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter for­faldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlems­rettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav derom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingenter men med ansvar for generalforsamlingen.

8.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og højest 7 medlemmer samt to suppleanter, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen skal sammensættes således at minimum to repræsentanter er fra rideskoledelen og minimum to repræsentanter er fra pensionærerne. Såfremt dette grundet de opstillede kandidater ikke er muligt, bortfalder kravet.  Der kan deltage maksimalt 2 personer fra samme familie forstået som personer beslægtet i lige linje og/eller ægtefæller eller personer i samlivsforhold og/eller personer i samme husstand.

Klubben benytter sig af ekstern revisor.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år på det tidspunkt, de vælges. Juniorrepræsentanterne har ret til at møde som observatører på klubbens bestyrelsesmøder, dog har bestyrelsen ret til at behandle visse områder, eks. økonomi og personale, uden juniorernes tilstedeværelse. Juniorrepræsentanter samt -suppleanter vælges for en periode af et år.

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen for en periode af to år, men forskudt. Såfremt både kasserer og formand er på valg samme år, vælges kassereren for en periode på et år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Suppleanter vælges for et år. Hvert år afgår de medlemmer, som ikke blev valgt året inden, dog min. 2 personer. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal denne på valg ved næstkommende generalforsamling. Såfremt der er valg til flere end tre bestyrelsesmedlemmer, afgør stemmeantallet, om man sidder i en periode af 1 eller 2 år, således at de personer med højst stemmeantal sidder for 2 år. I tilfælde af stemmelighed afgøres dette ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstitu­erer bestyrelsen sig på ny.

Såfremt bestyrelsen medlemsmæssigt falder til et antal under det i vedtægterne beskrevne antal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplering af bestyrelsen

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg. Hvert udvalgs arbejdsområde og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

Genvalg kan finde sted.

Følgende må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

•     Alle ansatte på BAL med over 8 timer/uge

•     Leverandører til BAL og freelancere på BAL

•     Ægtefæller eller samlevere til ansatte og freelance på BAL med over 8 timer/uge.

Bestyrelsen må maximalt bestå af to ansatte med under 8 timer/uge

9.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang om måneden, dog ikke i juli, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for bestyrelsesmøderne.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og udarbejder et beslutningsreferat, som skal være tilgængeligt for klubben medlemmer efter bestyrelsens anvisninger.

10.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

11.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. Kvartal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af be­styrelsen fremsatte forslag og indkomne forsalg, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Meddelelsen finder sted ved opslag på rideklubbens opslagstavler og på rideklubbens hjemmeside

Alle medlemmer på 18 år og derover har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Medlemmer, der ønsker at opstille til valg på generalforsamlingen, skal skriftligt meddele dette, samt hvilke poster vedkommende ønsker at opstille til, senest 1 måned før generalforsamlingen. Såfremt det ikke er muligt at besætte alle vakante poster med de indenfor tidsfristen indgivne opstillingsanmodninger, er det muligt at tilkendegive ønske om opstilling på selve generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsen aflægger beretning

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.   Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af formand (de år formanden er på valg)

7.   Valg af kasserer (de år kassereren er på valg)

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

12.

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

13.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

14.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Tiden og stedet for den ekstraordinære generalforsamling skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsens fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmmer med mindst 8 dages varsel. Meddelelsen finder sted ved opslag på rideklubbens opslagstavler og på rideklubbbens hjemmeside.

15.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter, og fordelingen administreres af Dansk Ride Forbund.